Jialong's Blog

Do things I love, and seek happiness.

0%

抽象数据类型

一、抽象数据类型的实现

1
//数据类型的实现
2
public class Counter
3
{
4
  //实例变量
5
  private final String name;
6
  private int count;
7
  
8
  //构造函数
9
  public void Counter(String id)
10
  { name = id; }
11
  
12
  //实例方法
13
  public void increment()
14
  { count++; }
15
  public int tally()
16
  { return count; }
17
  public String toString()
18
  { return count + " " + name; }
19
}
20
21
22
//测试该数据类型的用例
23
public static void main(String[] args)
24
{
25
  //创建并初始化对象
26
  Counter heads = new Counter("heads");
27
  Counter tails = new Counter("tails");
28
  
29
  //调用实例方法
30
  heads.incerment();
31
  heads.increment();
32
  tails.increment();
33
  
34
  StdOut.println(heads + " " + tails);
35
  StdOut.println(heads.tally + tails.tally() ;)
36
}

相关概念

 • 实例变量:
  • 一个实例变量对应了无数的值,因为数据类型的每个实例对象都有有个。
 • 构造函数:
  • 构造函数是用来创建一个对象的表示,即来初始化实例变量。
  • 它由可见性修饰符、构造函数名称(即数据类型的名称)、参数变量以及初始化实例变量的代码构成。
  • 上一条加粗的三个组成了签名,例如public Counter (String id)即为一个签名。
 • 实例方法:
  • 是每个对象的具体行为,即实现数据类型的实例方法。
  • 与静态方法的唯一区别是它能够访问并操作实力变量。
 • 作用域
  • 参数变量:作用域为整个方法。
  • 局部变量:定义后的所有语句(一个花括号内)。
  • 实例变量:整个类。