Jialong's Blog

Do things I love, and seek happiness.

0%

抽象数据类型

一、抽象数据类型的实现

//数据类型的实现
public class Counter
{
  //实例变量
  private final String name;
  private int count;
  
  //构造函数
  public void Counter(String id)
  { name = id; }
  
  //实例方法
  public void increment()
  { count++; }
  public int tally()
  { return count; }
  public String toString()
  { return count + " " + name; }
}
//测试该数据类型的用例
public static void main(String[] args)
{
  //创建并初始化对象
  Counter heads = new Counter("heads");
  Counter tails = new Counter("tails");
  
  //调用实例方法
  heads.incerment();
  heads.increment();
  tails.increment();
  
  StdOut.println(heads + " " + tails);
  StdOut.println(heads.tally + tails.tally() ;)
}

相关概念

 • 实例变量:
  • 一个实例变量对应了无数的值,因为数据类型的每个实例对象都有有个。
 • 构造函数:
  • 构造函数是用来创建一个对象的表示,即来初始化实例变量。
  • 它由可见性修饰符、构造函数名称(即数据类型的名称)、参数变量以及初始化实例变量的代码构成。
  • 上一条加粗的三个组成了签名,例如public Counter (String id)即为一个签名。
 • 实例方法:
  • 是每个对象的具体行为,即实现数据类型的实例方法。
  • 与静态方法的唯一区别是它能够访问并操作实力变量。
 • 作用域
  • 参数变量:作用域为整个方法。
  • 局部变量:定义后的所有语句(一个花括号内)。
  • 实例变量:整个类。